Losy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Losy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r. Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw

W dniu 27 października 2015 r. ustawa o zawodzie fizjoterapeuty została podpisana przez Prezydenta RP.
W dniu 30 listopada 2015 r. ustawa o zawodzie fizjoterapeuty została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 1995.

W ciągu 6 miesięcy (od 30 listopada 2015 r. do 31 maja 2016 r.) należy:
- ustalić, które organizacje o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszające fizjoterapeutów, spełniają kryteria zawarte w art. 153 ust.2 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (kryterium 3 lat działalności, przed wejściem w życie ustawy).
- kolejnym krokiem będzie ustalenie liczby fizjoterapeutów w poszczególnych województwach. Jeżeli liczba fizjoterapeutów w danym województwie przekracza 300 osób, należy, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, dokonać podziału województwa na rejony. 

W dniu 31 maja 2016 r. ustawa uchodzi w życie.
- Minister Zdrowia, zgodnie z art. 153 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, zobowiązany jest powołać Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterapeutów, w skład którego wejdą reprezentanci wskazani przez organy stowarzyszeń ogólnopolskich zrzeszających fizjoterapeutów. Zadania Komitetu reguluje art. 153 ust. 3, pkt. 1-3.
- Obsługę organizacyjną Komitetu zapewnia urząd obsługujący ministra zdrowia.
- Działalność Komitetu finansowana jest z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Zdrowia.
- Komitet ulega rozwiązaniu z dniem ukonstytuowania się pierwszego Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów. Wówczas, zgodnie z zapisami ustawy, organy samorządu przejmą kompetencje. Jednostką organizacyjną samorządu, posiadającą osobowość prawną, jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów (KIF). KIF tworzą fizjoterapeuci wpisani do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.
- W okresie od 30 maja do 30 listopada 2016 r. powinny odbyć się zgromadzenia wojewódzkie, w których uczestniczą fizjoterapeuci zamieszkali na obszarze danego województwa i zebrania rejonowe, w których będą uczestniczyć fizjoterapeuci wpisani do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem posiedzenia. W trakcie ww. posiedzeń należy dokonać wyboru delegatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Zasady przeprowadzania wyborów delegatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów oraz liczbę tych delegatów z poszczególnych województw, określi w tym wypadku Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterapeutów, a w przyszłości Krajowa Rada Fizjoterapeutów.
- Zgromadzenia wojewódzkie i zebrania rejonowe muszą być zwołane nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 30 listopada 2016 r.
- W terminie 60 dni, od dnia zamknięcia ostatniego zgromadzenia wojewódzkiego lub zebrania rejonowego, Minister Zdrowia zwołuje pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów (KZF). Zatem KZF musi odbyć się w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 1 lutego 2017 r.
- W trakcie KZF, w przeprowadzanych wyborach uczestniczą wyłącznie delegaci na dany zjazd. Czynne i bierne prawo wyborcze reguluje art. 66 ustawy. Podczas I Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów, który jest najwyższym organem samorządu, wybierane są organy Krajowej Izby Fizjoterapeutów, tj. Prezes, Krajowa Rada Fizjoterapeutów, Komisja Rewizyjna, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Sąd Dyscyplinarny, Rzecznik i jego zastępcy. Z chwilą wyboru członków tych organów, przejmują one wszystkie swoje kompetencje.
- Wybory do organów KIF odbywają się w głosowaniu tajnym. Kadencja organów samorządu trwa 4 lata. Do pełnienia funkcji Rzecznika, jego zastępcy oraz członków Sądu Dyscyplinarnego i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego mogą kandydować fizjoterapeuci wykonujący zawód nieprzerwanie co najmniej od 10 lat. Członkowie Sądu Dyscyplinarnego, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Komisji Rewizyjnej, Rzecznik i jego zastępcy nie mogą być członkami innego organu samorządu, z wyjątkiem Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów. Członkowie organów KIF pełnią swoje obowiązki nieodpłatnie.
- Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów ustali wykaz funkcji w organach KIF, których pełnienie może być wynagradzane oraz zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia osób pełniących obowiązki na stanowiskach określonych w uchwale Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów.
- Do zadań Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów należy także uchwalenie wytycznych działania samorządu i jego organów, określenie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Komisji Rewizyjnej, Sądu Dyscyplinarnego, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika, kodyfikowanie zasad etyki fizjoterapeutów, ustalanie podstawowych zasad gospodarki finansowej samorządu.

Zadania pozostałych organów samorządu fizjoterapeutów: 

- Do zakresu działania Krajowej Rady Fizjoterapeutów należy: reprezentowanie samorządu wobec organów państwowych i samorządowych, sądów, organów Narodowego Funduszu Zdrowia, instytucji i organizacji, wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów, udzielanie opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawianie wniosków dotyczących unormowań prawnych z zakresu ochrony zdrowia, opiniowanie programu studiów wyższych oraz programów specjalizacji z zakresu fizjoterapii, uchwalanie budżetu Krajowej Rady Fizjoterapeutów i zatwierdzanie sprawozdań z jego wykonania oraz rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej, wybór Prezesa oraz Rzecznika, jeżeli ich mandat wygasł w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami Fizjoterapeutów, koordynowanie doskonalenia zawodowego fizjoterapeutów, ustalanie zasad gospodarki finansowej samorządu, określanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej podziału oraz wysokości opłat manipulacyjnych, wykonywanie innych zadań określonych w ustawie oraz przepisach odrębnych.
- Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej i gospodarczej Krajowej Rady Fizjoterapeutów.
- Sąd Dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne fizjoterapeutów, wniesione przez Rzecznika.
- Wyższy Sąd Dyscyplinarny: uchwala regulaminy wewnętrzne Sądu Dyscyplinarnego i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego.
- Rzecznik: przygotowuje postępowanie dyscyplinarne i wykonuje czynności oskarżyciela przed Sądem Dyscyplinarnym i Wyższym Sądem Dyscyplinarnym, prowadzi działalność prewencyjną w zakresie wykroczeń zawodowych i postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej.

Dr hab. Mariusz Migała, prof. nadzw.

DrukujEmail