• Specjalizacja

OŚRODKI SPECJALIZACYJNE

Konsultanci wojewódzcy

PROGRAM SPECJALIZACJI PRZED LUTY 2011

PROGRAM SPECJALIZACJI OD LUTY 2011

Komunikat Konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapii, dotyczący egzaminu specjalizującego

Pismo

DrukujEmail

PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO

(krok po kroku)

Do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która odbyła specjalizację i złożyła w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zaliczenia specjalizacji przez kierownika specjalizacji komplet dokumentów.

Zgodnie z informacją Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi należy złożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek o przystąpienie do egzaminu, który jest generowany elektronicznie po wypełnieniu formularza na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych.

  2. Zainteresowany po wypełnieniu formularza otrzymuje elektronicznie wygenerowany wniosek, który po wydrukowaniu i własnoręcznym podpisaniu składa do właściwego

ośrodka wojewódzkiego (Wydziału Zdrowia przy Urzędzie Wojewódzkim),

  1. dokument potwierdzający wniesienie na konto CEM opłaty za egzamin państwowy,

  2. kartę specjalizacji z:

-     potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego, potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych,

-     opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji wystawioną przez kierownika specjalizacji,

-     zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji,

  1. zaświadczenia o ukończonych kursach wymaganych programem specjalizacji,

  2. dokumentację potwierdzającą wykonanie obowiązku samokształcenia zgodnie z obowiązującym daną osobę programem specjalizacji,

  3. kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez szkołę wyższą, która wydała dyplom lub notariusza),

  4. potwierdzenie wykazania się znajomością języka obcego w sposób określony w programie specjalizacji (dostępnym na stronie CMKP – www.cmkp.edu.pl)

  5. dokumentację dodatkową:

-    dwie prace podpisane przez kierownika specjalizacji

DrukujEmail