Sprawozdanie ze spotkania Zespołu, ds. opracowania programu kształcenia na 5 - letnich jednolitych studiach magisterskich kierunku Fizjoterapia

Forum Dziekanów przy Polskim Towarzystwie Fizjoterapii, które odbyło się w Pabianicach w dniu w dniu 19.11.2015r powołało zespól roboczy, którego celem jest opracowanie programu kształcenia na 5 - letnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku Fizjoterapia, w składzie:

  • Dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa – Wydział Nauko o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

  • Dr hab., prof. nadzw. Zbigniew Śliwiński – Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

  • Dr hab., prof. nadzw. Marek Żak – Wydział Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

  • Dr hab. Andrzej Szopa – Wydział Nauko o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

  • Prof. dr hab. Jacek Lewandowski – Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

  • Dr hab., prof. nadzw. Ewa Demczuk-Włodarczyk – Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

  • Dr Marzena Wiernicka – Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

1. Określono nazwę zespołu, jako: „Zespół ds. opracowania programu kształcenia na 5 – letnich jednolitych studiach magisterskich, na kierunku Fizjoterapia” oraz podjęto decyzję o przyznaniu jednakowych praw i obowiązków każdemu z członków zespołu, bez powierzania funkcji przewodniczącego oraz sekretarza zespołu żadnemu z członków.

2. Podjęto decyzję o konieczności przygotowania przez członków zespołu publikacji o regulacjach prawnych zawodu fizjoterapeuty w świetle zapisów Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U z 30.11.2015r., poz. 1994) oraz nowelizacji Ustawy o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm). Podjęto zobowiązania przygotowania dwóch odrębnych artykułów, które opublikowane zostaną w czasopiśmie Fizjoterapia Polska, a następnie udostępnione zostaną na stronach Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii.

3. Podjęto decyzję o celowości rozpowszechnienia w środowisku fizjoterapeutów oraz studentów Fizjoterapii informacji na temat konsekwencji wejścia w życie Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty w Polsce. Na podstawie przygotowanych i zaprezentowanych na XVI Międzynarodowym Kongresie Fizjoterapii w Pabianicach (XI 2015) przez zespół w składzie: dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa, dr hab., prof. nadzw. Zbigniew Śliwiński, dr hab. Andrzej Szopa, prezentacji w poszczególnych województwach zostaną wygłoszone przez członków Zespołu ds. opracowania programu kształcenia na 5 – letnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku Fizjoterapia wykłady informacyjne dla młodych fizjoterapeutów i studentów fizjoterapii, dotyczące interpretacji poszczególnych zapisów Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Dodatkowe informacje dotyczące regulacji zawodu fizjoterapeuty (skróconej wersji prezentacji, konkretnych rozporządzeń etc.), jak również odpowiedzi na zadawane za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) pytania zostaną przekazane uczestnikom wykładu przez poszczególnych wykładowców drogą e- mailową, pod warunkiem wyrażenia przez uczestników wykładów pisemnej zgody.

Sporządzone - przez wykładowców sprawozdania z w/w spotkań wraz z listą odpowiedzi na najczęściej zadawane podczas wykładów pytania – zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii. Wykonania projektu plakatu informującego o planowanych wykładach podjął się dr hab. Andrzej Szopa, natomiast Biuro Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii zostanie zobligowane do wydrukowania stosownych plakaty informujące o mających się odbyć wykładach.

4. Zespół zobowiązał się do przygotowania do 30.01.2016r., opracowania projektu Rekomendacji do opracowania programu kształcenia na 5 – letnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku Fizjoterapia.

DrukujEmail